Stowarzyszenie Rolników "OSTOJA"
ST OSTOJA

Stowarzyszenie rolników „Ostoja”

ST OSTOJA

Stowarzyszenie rolników „Ostoja” powstało w 2009 roku w miejscowości Nagórzany, gmina Bukowsko, powiat sanocki. Misją stowarzyszenia jest inicjowanie i wspieranie wszelkich działań, których celem jest zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny obszarów wiejskich znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego.

Priorytetem w działalności stowarzyszenia jest wspieranie drobnotowarowych gospodarstw rolniczych, wspomaganie mieszkańców wsi w poszukiwaniu alternatywnych źródeł dochodu, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży wiejskiej oraz ochrona i promocja środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno –kulturowych województwa podkarpackiego. Podstawową grupą stowarzyszenia „Ostoja” są: rolnicy, właściciele małych gospodarstw rolnych, hodowcy małych stad bydła, których głównym źródłem dochodu jest praca w gospodarstwie rolnym.

Drugą, równie istotną grupę w stowarzyszeniu stanowią specjaliści z zakresu hodowli bydła, ochrony środowiska oraz specjaliści z zakresu rozwiązywania problemów społecznych na obszarach wiejskich. Stowarzyszanie ”Ostoja„ bardzo ściśle współpracuje z Małopolskim Centrum Biotechniki, Przedstawicielstwem Fundacji Zagranicznej Heifer Project International w Polsce, Podkarpackim Związkiem Hodowców Bydła Mlecznego oraz Polskim Związkiem Hodowców Bydła Simentalskiego. W ramach tej współpracy stowarzyszenie realizuje dwa projekty, których celem jest rozwój hodowli bydła simentalskiego oraz poprawa genetyki hodowanego bydła simentalskiego na terenie województwa podkarpackiego. W ramach tych projektów bezpłatna pomoc w postaci przekazanego bydła oraz materiału inseminacyjnego trafiła do ponad 6 tysięcy rolników tego województwa.

W ramach swojej misji stowarzyszenie „Ostoja” zorganizowało szereg szkoleń praktycznych i teoretycznych z zakresu hodowli bydła i ochrony środowiska naturalnego dla rolników jak i młodzieży zamieszkującej region podkarpacki. Stowarzyszenie Rolników „OSTOJA” w 2012 roku rozpoczęło uczestnictwo w projekcie pt.: „Program aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas”. Zadanie z zakresu: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2012 r. Projekt został zlecony przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Realizowany jest przez promocję naturalnego wypasu zwierząt gospodarskich w oparciu o tereny łąkowo pastwiskowe z zachowaniem bioróżnorodności. Projektem objęto 176 beneficjentów z powiatów sanockiego i brzozowskiego będących właścicielami 1723 zwierząt gospodarskich (bydło, konie i owce), wypasanych w sposób ekstensywny na powierzchni 1646,29 ha naturalnych łąk i pastwisk. Dzięki realizacji udało się przywrócić ekstensywny wypas zwierząt na gruntach które przez dłuższy czas były nieużytkowany rolniczo. Wypas zwierząt w kompleksach trwałych użytków zielonych zapoczątkował a w przyszłości pozwoli na zachowanie ginących zbiorowisk łąkowych oraz powstrzymanie sukcesji wtórnej.

W dalszej perspektywie spodziewamy się wzrostu pogłowia zwierząt na terenach atrakcyjnych krajobrazowo i turystycznie co przyniesie w konsekwencji przywracanie i utrzymanie przestrzeni otwartego krajobrazu, a działania związane z pielęgnacją krajobrazu pozwolą utrzymać tradycyjny krajobraz kulturowy podkarpackiej wsi, zachowanie i ochronę gatunków endemicznych roślin oraz przywrócenie naturalnych terenów do działalności rolniczej i potwierdzi słuszność twierdzenia, że ochrona przyrody nie wyklucza prowadzenia gospodarki rolnej, a wręcz przeciwnie ekstensywne użytkowanie jest konieczne dla zachowania cennych walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Kontynuacja tego typu programów w przyszłości z pewnością zaowocuje przywróceniem i zachowaniem naturalnego środowiska przyrodniczego, wzrostem pogłowia zwierząt gospodarskich, hodowanych metodami przyjaznymi dla środowiska oraz wzrostem dochodów rolników.

Centergen finanse PRO-MARK