Stowarzyszenie Rolników "OSTOJA"
ST OSTOJA

Nabór Wniosków
Podkarpacki Naturalny Wypas III - 2024

ST OSTOJA Stowarzyszenie Rolników „OSTOJA” zaprasza hodowców bydła, owiec, kóz, koni oraz jeleniowatych do wzięcia udziału w kolejnej edycji projektu pod nazwą „Podkarpacki Naturalny Wypas III - 2024”. Celem powyższego projektu jest uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego dla gospodarstwa, które jest przyznawane do powierzchni użytków rolnych przeznaczonych do prowadzenia wypasu wyżej wymienionych grup zwierząt. Wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres stostoja@gmail.com Dokumenty w wersji elektronicznej zamieszczon poniżej Zainteresowane osoby prosimy o kontakt.Informacje podstawowe:

"PODKARPACKI NATURALNY WYPAS III - 2024" jest realizowanych w ramach zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego poprzez: przywracanie terenów cennych przyrodniczo i krajobrazowo do wypasu; prowadzenie wypasu ekstensywnego zwierząt gospodarskich (w tym jeleniowatych) prowadzenie działań szkoleniowo – edukacyjnych

Realizacja zadania obejmuje wypas zwierząt na terenach łąkowo-pastwiskowych województwa podkarpackiego przy obsadzie 0,6 - 1,2 DJP/ha. Do wzięcia udziału w programie niezbędne są:
Zwierzęta zgłoszone do programu muszą przebywać w gospodarstwie przez cały okres pastwiskowy - przyjmuje się okres od 20 maja do 30 września tj. 134 dni, w których zwierzęta przebywają na pastwisku chyba, że plan rolnośrodowiskowy opracowany dla danego obszaru zakłada inaczej (istnieje możliwość zamiany zwierząt pod warunkiem utrzymania wskaźnika obsady). Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń do udziału w projekcie upływa 20 lipca 2024 r.

Do beneficjentów, którzy złożą wszystkie wymagane dokumenty (wniosek wraz z wymaganymi załącznikami) zostanie przesłane potwierdzenie na pocztę elektroniczną (e-mail). W przypadku nieotrzymania powyższego potwierdzenia należy obowiązkowo skontaktować się telefonicznie z osobami obsługującymi program „Podkarpacki Naturalny Wypas III - 2024” (nr telefonów podano w zakładce „Kontakt”)


Załączniki do pobrania:
(Uzupełnione załączniki w wersji elektronicznej należy przesłać na adres stostoja@gmail.com)
Centergen finanse PRO-MARK