Stowarzyszenie Rolników "OSTOJA"
ST OSTOJA

Nabór Wniosków
Podkarpacki Naturalny Wypas - 2020

ST OSTOJA Stowarzyszenie Rolników „OSTOJA” zaprasza hodowców bydła, owiec, kóz, koni oraz jeleniowatych do wzięcia udziału w kolejnej edycji projektu pod nazwą „Podkarpacki Naturalny Wypas 2020”. Celem powyższego projektu jest uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego dla gospodarstwa, które jest przyznawane do powierzchni użytków rolnych przeznaczonych do prowadzenia wypasu wyżej wymienionych grup zwierząt. Wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres wnioski@stostoja.pl Dokumenty w wersji elektronicznej mozna pobrać z zakładki "Do pobrania"

Informacje podstawowe:
"PODKARPACKI NATURALNY WYPAS" jest realizowanych w ramach zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego poprzez: przywracanie terenów cennych przyrodniczo i krajobrazowo do wypasu; prowadzenie wypasu ekstensywnego zwierząt gospodarskich (w tym jeleniowatych) prowadzenie działań szkoleniowo – edukacyjnych
Realizacja zadania obejmuje wypas zwierząt na terenach łąkowo-pastwiskowych województwa podkarpackiego przy obsadzie 0,4 - 1,0 DJP/ha Do wzięcia udziału w programie niezbędne są:
informacje o zwierzętach z bazy danych ARiMR i/lub PZH Koni i/lub zgłoszonych właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii, informacje zawierające nr ewidencyjny, obręb wraz z określeniem miejsca położenia i powierzchni działek, na których będzie prowadzony wypas (wypis pełny lub uproszczony z ewidencji gruntów nie starszy niż sprzed 2 lat) dokumenty, z których będzie wynikało prawo do dysponowania terenem, na którym ma być realizowany wypas (umowa dzierżawy lub użyczenia) dla rolników uczestniczących w systemie rolnictwa ekologicznego - certyfikat lub odpowiednie zaświadczenie
Zwierzęta zgłoszone do programu muszą przebywać w gospodarstwie przez cały okres pastwiskowy - przyjmuje się okres od 20 maja do 30 września tj. 134 dni, w których zwierzęta przebywają na pastwisku chyba, że plan rolnośrodowiskowy opracowany dla danego obszaru zakłada inaczej (istnieje możliwość zamiany zwierząt pod warunkiem utrzymania wskaźnika obsady). Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń do udziału w projekcie upływa 25 kwietnia 2020 r. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt.
Centergen Centergen Centergen