Stowarzyszenie Rolników „OSTOJA”

ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

PREZES

Marek Silarski

tel; 502 628 409

silarski_marek@interia.pl

WICEPREZES

Jan Kuczma

tel 604 782 942

jkuczma@gmail.com

SKARBNIK

Renata Goc

SEKRETARZ

Wojciech Woźny

CZŁONEK

Agnieszka Klimek

O STOWARZYSZENIU:

Stowarzyszenie rolników „Ostoja” z siedzibą w Nagórzanach 5, gmina Bukowsko, powiat Sanok zostało zarejestrowane w dniu 24.11.2009 r. w Krajowym Rejestrze Sądowniczym pod numerem 0000342478.

Misją stowarzyszenia jest inicjowanie i wspieranie wszelkich działań, których celem jest zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny obszarów wiejskich znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego. Priorytetem w działalności stowarzyszenia jest wspieranie drobnotowarowych gospodarstw rolniczych, wspomaganie mieszkańców wsi w poszukiwaniu alternatywnych źródeł dochodu, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży wiejskiej oraz ochrona i promocja środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno -kulturowych województwa podkarpackiego. Podstawową grupą stowarzyszenia „Ostoja” są: rolnicy, właściciele małych gospodarstw rolnych, hodowcy małych stad bydła, których głównym źródłem dochodu jest praca w gospodarstwie rolnym.

Drugą, równie istotną grupę w stowarzyszeniu stanowią specjaliści z zakresu hodowli bydła, ochrony środowiska oraz specjaliści z zakresu rozwiązywania problemów społecznych na obszarach wiejskich. Wśród tej grupy należy wyróżnić osoby, które na co dzień pracują w takich instytucjach jak: ARiMR, SHIUZ, PFHBiPM, związkach hodowców bydła, administracji szczebla powiatowego oraz gminnego.

Stowarzyszanie „Ostoja” bardzo ściśle współpracuje z Małopolskim Centrum Biotechniki, Polskim Związkiem Hodowców Bydła Simentalskiego oraz Podkarpackim Związkiem Hodowców Bydła Mlecznego.

Na szczególną uwagę zasługuje współpraca stowarzyszenia z Przedstawicielstwem Fundacji Zagranicznej Heifer Project International w Polsce. W ramach tej współpracy stowarzyszenie realizuje dwa projekty, których celem jest rozwój hodowli bydła simentalskiego oraz poprawa genetyki hodowanego bydła simentalskiego na terenie województwa podkarpackiego. W ramach tych projektów bezpłatna pomoc w postaci przekazanego bydła oraz materiału inseminacyjnego trafiła do ponad 6 tysięcy rolników tego województwa.

W ramach swojej misji stowarzyszenie „Ostoja” zorganizowało szereg szkoleń praktycznych i teoretycznych z zakresu hodowli bydła i ochrony środowiska naturalnego dla rolników jak i młodzieży zamieszkującej region podkarpacki.

Stowarzyszenie Rolników „OSTOJA” w 2012 roku rozpoczęło uczestnictwo w projekcie pt.: „Program aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas”.

Projekt został zlecony przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Realizowany jest przez promocję naturalnego wypasu zwierząt gospodarskich w oparciu o tereny łąkowo pastwiskowe z zachowaniem bioróżnorodności. W 2012r. projekcie uczestniczyło 176 beneficjentów z powiatów sanockiego i brzozowskiego.

Współpraca z Fundacją Heifer Project Interantional:

Korzenie działalności Stowarzyszenia Rolników „Ostoja” sięgają roku 2007, kiedy to niesformalizowana grupa rolników z powiatu sanockiego podjęła się realizacji projektu „Rozwój hodowli bydła mięsnego – szansą dla małych gospodarstw rolnych województwa podkarpackiego” finansowanego przez Amerykańską Fundację Heifer Project Interantional.

Fundacja Heifer Project International jest pozarządową organizacją charytatywną, której misją jest walka z głodem i ubóstwem oraz ochrona środowiska naturalnego. Głównym celem działalności Fundacji w Polsce jest pomoc ubogim rodzinom w osiągnięciu samowystarczalności, a także podniesienie poziomu wiedzy rolniczej oraz świadomości ekologicznej mieszkańców wsi i miast. Wymiernym efektem realizacji projektu „Rozwój hodowli bydła mięsnego” i współpracy z Heifer Project International było przekazanie ponad 180 sztuk jałówek rasy simentalskiej do 80 gospodarstw rolnych oraz objęcie ponad 200 rolników z terenów powiatu sanockiego, bieszczadzkiego, leskiego i rymanowskiego programem edukacyjnym dotyczącym dobrostanu zwierząt hodowlanych.

Kolejnym istotnym krokiem działalności Stowarzyszenia Rolników „Ostoja” było przygotowanie, a następnie realizacja projektu, finansowanego przez Hiefer Project International, „Poprawa genetyki bydła hodowlanego na terenie powiatu bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego”. W ramach realizowanego w latach 2009-2012 projektu pomocą zostało objętych ponad 6000 gospodarstw rolnych, do których trafiło nasienie buhajów zarodowych o wartości 400 000 zł. Ponadto uczestnicy projektu mieli unikalną okazję uczestniczyć w szkoleniach, wystawach oraz konferencjach poświęconych nowoczesnym metodom hodowli bydła w Unii Europejskiej. Działalność, osiągnięcia oraz współpraca Stowarzyszenia „Ostoja” z Fundacją Heifer Project International została szeroko opisana przez liczne media w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Za wieloletnią współpracę z Heifer Project International, Stowarzyszenie Rolników „Ostoja” zostało uhonorowane tytułem „Golden Talent” roku 2012.